Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován pro fyzické i právnické osoby jako kupující. Reklamace zboží se řídí obsahem konkrétního smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, platnými Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a dále zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění. Přednost má konkrétní ujednání prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávající je společnost VIA – REK, a.s. se sídlem Old. Blažka 145, 679 02 Rájec- Jestřebí, IČ: 49450956, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6980.
 3. Kupujícím je subjekt, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu.

2. Práva kupujícího z vadného plnění

 1. Vykazuje-li zboží při převzetí kupujícím zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo jeho opravou, dále přiměřenou slevou z kupní ceny nebo odstoupením od smlouvy a vrácením kupní ceny. Volbu nároku provede kupující. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o zjevné vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil.
 2. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci vad zboží v záruční době.
 3. Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
 4. Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží.
 5. Odstoupení kupujícího od smlouvy je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Vyřízení reklamace

 1. Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího. Reklamaci musí kupující uplatnit u prodávajícího písemnou formou, a to do 15 dnů od převzetí zboží (viz obchodní podmínky). Kupující je povinen uložit reklamované zboží odděleně a zajistit ho proti dalšímu poškození.
 2. Reklamace musí být vždy řádně doložena popisem zboží a jeho vad – název zboží, balení, množství, výrobní šarže, průvodní doklady, protokolem o reklamaci podepsaným přepravcem, vzorky atd. K reklamaci použije kupující reklamační protokol. Tento vyplněný reklamační protokol odešle jako přílohu na mailovou adresu reklamace@via-rek.cz.
 3. Za situace, kdy je třeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu počíná tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
 4. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě pro vyřízení reklamace.
 6. V případě neoprávněné reklamace (vada vznikla nesprávným použitím zboží kupujícím nebo jeho chybnou manipulací se zbožím apod.), servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu vady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
 7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím zboží.
 8. Prodávající dohodne s kupujícím nejvhodnější formu reklamační procedury v závislosti na povaze reklamované vady. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne kupujícímu, aby jej navštívila odborná osoba, nebo doporučí zboží dopravit zpět do sídla prodávajícího.
 9. Při každé návštěvě odborné osoby u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven a kupujícím podepsán protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva odborné osoby prodávajícím akceptována.
 10. Doba od uplatnění reklamace až do doby jejího vyřízení prodávajícím se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba běžet znovu od převzetí nového zboží kupujícím.
 11. Své dotazy týkající se reklamací zasílejte na e-mail: reklamace@via-rek.cz.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti 1. 1. 2017
 2. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 3. Reklamace u prodávajícího vyřizuje: OŘ
 4. Reklamace u kupujícího vyřizuje: VPÚ

Evidence reklamací je uvedena v šanonu u chemika společnosti

Schválil, dne 1. 1. 2017
Aktualizace, dne: 20. 2. 2018

Mgr. Marcel Binek
Ředitel společnosti

Aktuality
Prodejna otevřena od 02.05.2024
1.5.2024
Vážení zákazníci, od čtvrtka 02.05.2024 otevíráme naši podnikovou prodejnu, kde si můžete zakoupit bazénovou chemii, úklidovou chemii a také dezinfekci. Provozní doba Po-Pá 8-17 h, polední pauza 12-12.30 h, So 8-11 h.
Provozní doba duben - září
1.4.2024
Vážení zákazníci, naše aktuální provozní doba je Po-Pá 6-16 h. Expedice pro zákazníky funguje od 7:30 h, poslední objednávky jsou přijímány do 15:30 h. V čase od 6:00 h do 7:30 h probíhají nakládky a vykládky zboží.
Provoz ke konci roku 2023, začátek roku 2024.
13.12.2023
V době od 27.12.2023- 3.1.2024 bude společnost VIA-REK, a.s. uzavřena z důvodu celozávodní dovolené a následné inventury. Provoz bude obnoven od 4.1.2024. Přejeme všem našim zákazníkům klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do Nového roku.
Změna provozní doby
2.10.2023
Vážení zákazníci, provozní doba expedice od 02.10.2023 je: Po-Pá 6-15 h. Expedice pro zákazníky funguje od 7:30 h, poslední objednávky jsou přijímány do 14:30 h. V čase od 6:00 h do 7:30 h probíhají nakládky a vykládky zboží.
Prodejna otevřena do 31.08.2023
28.8.2023
Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali, že podniková prodejna bude v provozu do 31.8.2023. Poté bude možné zboží zakoupit v areálu naší společnosti na expedici nebo na eshopu: Wetter bazénová chemie
eshop Wetter

Omezení provozu - inventura 1.12.2022 a 2.12.2022
15.11.2022
Vážení zákazníci, ve dnech 1.12.2022 a 2.12.2022 bude v naší společnosti probíhat každoroční inventura zboží, tudíž firma bude pro zákazníky uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Eshop Wetter
2.1.2021

Vážení zákazníci, i v letošním roce můžete přípravky Wetter zakoupit v našem e-shopu na adrese www.wetter-bch.cz nebo www.wetterbch.cz. K nahlédnutí zde: Wetter bazénová chemie
eshop Wetter

Změna právní formy
5.11.2013
© Copyright 2015 - Via-Rek, a.s.