DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY VIA-REK, a.s., IČ: 494 50 956 (dále jen DPP) platné od 1.7.2021

1.     Tyto obecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní závazkové vztahy mezi společnosti VIA-REK, a.s. / dále jen jako prodávající/ a podnikatelskými subjekty (PO, FO), jako kupující, pro dodávky zboží dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů / dále jen OZ/, založené na základě objednávky, kupní smlouvy či nepojmenované smlouvy / dále jen jako smlouva /. Konkrétní závazkové vztahy se řídí tímto zákonem, není-li v těchto podmínkách či v jiných ustanoveních smlouvy dohodnuto jinak. Těmto podmínkám jsou vždy nadřazeny podmínky dohodnuté ve smluvním závazku prodávajícího a kupujícího.

 2.     K uzavření smlouvy dojde oboustranným písemným potvrzením smlouvy bez výhrad a dodatků. Lhůta k přijetí návrhu smlouvy je do 2 dnů od jeho převzetí jedním z účastníků smlouvy. Výjimku tvoří zboží s termínem „IHNED“, kde se sjednává, že uskutečnění odběru zboží je současně potvrzením souhlasu kupujícího s těmito DPP. Takový souhlas kupujícího musí být vyjádřen písemně. Uzavřením smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence vztahující se k předmětu smlouvy.

 3.     Zboží je prodáváno v nevratných obalech či jako volně ložené po dle podmínek výrobce tak, aby bylo zabezpečeno jeho uchování a ochrana. Pokud je zboží prodáváno na vratných paletách či ve vratných obalech, je kupující povinen vratné obaly či palety včas a řádně vrátit do sídla prodávajícího podle dispozic prodávajícího. Dodávkou zboží se vždy rozumí dodání zboží včetně jeho obalu.

 4.     Prodávající dodá zboží kupujícímu ve sjednané lhůtě tehdy, pokud tomu nebrání obecně nepředvídatelné okolnosti či závažné důvody na straně kupujícího, zejména pak neplacení předchozích dodávek prodávajícího. V tom případě je prodávající oprávněn podmínit další expedici zboží uhrazením dlužné částky (včetně sankčních nároků), event. od smlouvy odstoupit.

 5.    Každá dodávka zboží bude předána na základě dodacího či přepravního listu potvrzeného prodávajícím i kupujícím.

 6.     Platba za zboží bude kupujícímu vyúčtována fakturou, vystavenou a odeslanou po expedici prodávajícím, se splatností do 14 dnů ode dne vystavení. Odlišná lhůta splatnosti musí být ve smlouvě výslovně sjednána. V odůvodněných případech (obvykle faktury do částky 10 000 Kč, nový zákazník, prodej do zahraničí, a pod….) může být jako platební podmínka sjednána platba předem (předfakturace) nebo hotovostní platba. Za uskutečnění platby je v takovém případě považováno připsání placené částky na účet prodávajícího. Smluvní pokuta za pozdní platbu faktury se sjednává ve výši 0,08% z celé dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že je kupující v prodlení s přijetím dodávky, je prodávající oprávněn fakturovat realizované dodávky první den následující po posledním dni lhůty pro splnění dodávky uvedené ve smlouvě a kupující je povinen uhradit dohodnutou cenu za dodávku v termínu její splatnosti.

 7.     Zboží bude kupujícímu dodáno za kupní cenu dohodnutou ve smlouvě, není-li kupní cena sjednána, použije se ceník zboží vydaný prodávajícím a platný ke dni realizace dodávky zboží. Není -li cena stanovena ceníkem prodávajícího ani předem mezi účastníky dohodnuta, dojde k uzavření smlouvy v části týkající se ceny až potvrzením, dodacího či přepravního listu, v nichž bude cena předmětu smlouvy uvedena, nebo jiným písemným projevem vůle obou stran, že s cenou souhlasí. Kupující je povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu poplatky za manipulaci s obaly v případě obalů o objemu 5 l, 10 l, 20 l, 25 l (kanystry) ve výši 50 Kč bez DPH/1ks; poplatky za recyklaci v případě obalů o objemu 40 l, 50 l (PE soudky) ve výši 25 Kč bez DPH/1 ks; poplatky za amortizaci a výplach v případě obalů o objemu 600 l, 1000 l (IBC kontejnery) ve výši 50 Kč b ez DPH/1 ks; poplatky za nadstandardní manipulaci u zákazníka s kontejnerem ve výši 300 Kč bez DPH/1 ks.

 8.     Současně se sjednává platnost cenové doložky podle § 2154 OZ. Sjednává se, že v případě měnové devalvace uhradí kupující cenový rozdíl, z tohoto důvodu vzniklý. Smluvní pokuta za neodebrání zboží (storno smlouvy) kupujícím ve sjednané době bez včasného oznámení závažných důvodů, bránících realizaci smlouvy, je 10% z kupní ceny zboží. Neodebráním zboží se taktéž rozumí odmítnutí okamžitého převzetí a složení zboží při doručování zboží, resp. určování lhůty pro převzetí zboží kupujícím v případě, že je již řidič přepravní slu žby na místě a připraven k odevzdání zboží.

 9.     Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, dodá prodávající zboží, které se jakostí hodí pro účel ve smlouvě stanovený. Není -li účel stanoven, dodá zboží v kvalitě, odpovídající účelu, pro který se takové zboží zpravidla používá.

 10.            Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, bude to provedeno způsobem, který je pro takové zboží u prodávajícího obvyklý. Kupující je povinen učinit úkony, kterých je třeba podle smlouvy k tomu, aby prodávající mohl dodat zboží. Dodané zboží je kupující povinen převzít, pokud ze smlouvy nevyplývá, že jeho převzetí může odmítnout. Přípustný rozdíl mezi množstvím sjednaným ve smlouvě a množstvím skutečně dodaným může činit nejvýše + - 5% množství sjednaného. Postup při uplatnění práv z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. OZ. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění činí maximálně 15 dnů ode dne dodávky. Součástí uplatnění práv z vadného plnění je reklamační protokol. Uplatnění práv z vadného plnění nezbavuje kupujícího povinnosti plnit platební podmínky ve vztahu k dodávkám, kterých se uplatnění práv z vadného plnění týká, jakož i ve vztahu k ostatním dodávkám.

 11.            Použije-li prodávající při dodávkách zboží kupujícímu opakovaně používané obaly – vratné obaly (PE soudky, kovové a plastové sudy, EUR palety, ATYP palety 80x60 cm, IBC kontejnery), jsou kupujícímu poskytnuty bezplatně po dobu uvedenou v bodě 12. Kupující je povinen vrátit vratné obaly vždy do sídla prodávajícího, Ol. Blažka 145, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí ve lhůtě uvedené v čl. 12 a prodávající zpětně odebírá pouze čisté vratné obaly v nepoškozeném stavu dle příslušných ČSN. S vratnými obaly musí být zacházeno šetrně a nesmějí být používány k jiným účelům než uskladnění prodávajícím dodaného zboží, nebo jinému účelu, než který prodávající výslovně umožní.

 12.            Smluvní strany si sjednávají, že u vratného obalu

 a) PE soudky (50 l nebo 40 l), EUR palety, ATYP palety 80x60 cm, sudy železné, sudy plastové – činí doba zápůjčky zdarma dobu 2 měsíců ode dne dodání zboží, po této lhůtě v případě prodlení kupujícího s vrácením uvedeného vratného obalu, bude kupujícímu vyúčtována kupní cena tohoto vratného obalu, a to ve sjednané výši takto: ATYP palety 80x60 cm ve výši 200 Kč + DPH, EUR palety ve výši Kč 300 Kč + DPH, PE soudky ve výši 400 Kč + DPH, sudy železné a sudy plastové - ve výši 1200 Kč + DPH s tím, že vlastnické právo přechází na kupujícího 3. měsícem po dodání zboží. Splatnost faktury je 14 dní.

 b) IBC kontejnery – 600 l nebo 1000 l – činí doba zápůjčky zdarma dobu 2 měsíců ode dne dodání zboží, po této lhůtě v případě prodlení kupujícího s vrácením uvedeného vratného obalu bude kupujícímu účtované nájemné ve výši 300 Kč + DPH za započatý 4. měsíc. Vyfakturované nájemné je nevratné. Od 5. měsíce zápůjčky bude kupujícímu vyúčtována kupní cena tohoto vratného obalu a to u IBC kontejneru 600 l ve výši 4 000 Kč + DPH, u IBC kontejneru 1000 l ve výši 3.500 Kč + DPH s tím, že vlastnické právo přechází na kupujícího 5. měsícem po dodání zboží. Splatnost faktury je 14 dní.

 13.   Vrácení vratných obalů musí být provedeno okamžitě po vyprázdnění,   v bezvadném použitelném stavu. Pro vratné obaly platí lhůta pro vrácení počítaná od dodání zboží. Pokud nebudou vratné obaly včas vráceny nebo budou nepoužitelné, vzniká kupujícímu povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu vratného obalu uvedenou v bodě 12. Odúčtování z obalového konta se provádí po příchodu prázdných obalů. Vrácení vratných obalů do sídla prodávajícího je povinností kupujícího, kdy u kontejnerů se musí vždy jednat o stejné výrobní číslo, a to před lhůtou expirace. Společnost VIA-REK, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout zpětný odběr poškozených či jinak znehodnocených obalů. Přejímka obalů je prováděna ve skladě prodávajícího a jejich převzetí musí být kupujícímu potvrzeno písemně. V případě, že kupující využije k vrácení obalů vlastní sběrnou službu, kde je prodávající nucen převzít i poškozené obaly, potvrdí řidič sběrné služby složení takto poškozených obalů. Trvale poškozené obaly budou kupujícímu vráceny zpět na jeho vlastní náklady.

 Ve výjimečných případech, po výslovné předchozí domluvě s dispečerem dopravy VIA -REK, a.s. lze vrátit obaly v odběrném místě kupujícího. Přejímku obalů provede řidič přepravní služby s odpovědným zástupcem kupujícího. V případě, že obaly budou jevit známky opravitelného poškození, bude na místě při přejímce sepsán protokol o závadách obalu a podepsán oběma smluvními stranami. Za vadu obalu se považuje i chybějící uzávěr nebo jeho část. Veškeré náklady spojené s opravou obalu hradí kupující.

 14.  Způsob dopravy bude sjednán vždy při uzavírání konkrétních smluv. Pokud bude přeprava zabezpečována prodávajícím, bude dopravné za zboží kupujícímu účtováno na faktuře jako samostatná položka, nebo bude zahrnuto do ceny zboží. Termín dodávky autodopravou zajišťovanou dle příslušných ADR (po telefonické objednávce), zabezpečí prodávající při plném vytížení vozidla (od 5 t) běžně do 3 dnů. Menší dodávky zboží budou realizovány pomocí kusové přepravy, popř. dobírkou. Splnění povinnosti dodat zboží se uskuteční dnem, kdy je zboží expedováno a předáno prvnímu dopravci. Při odebrání množství od 400 kg je přeprava zboží zabezpečena prodávajícím bezplatně.

 15.  Veškerá ústní a telefonická ujednání mezi kupujícím a zaměstnanci prodávajícího jsou právně nezávazná a ke své platnosti vyžadují písemné potvrzení prodávajícího.

 16.  Další ujednání:

 § Prodávající i kupující se zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami obchodní tajemství a důvěrné informace, které si vzájemně poskytli v rámci plnění smlouvy nebo při běžném obchodním styku a které za obchodní tajemství či za důvěrné informace výslovně označili. Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s obchodním závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

 § Tyto podmínky jsou nedílnou součástí nabídek, potvrzení objednávek, kupních smluv, včetně jejich rámcových forem, dodacích a přepravních listů a faktur na dodané zboží, tak, že kupující obdrží tyto podmínky vždy v jednom vyhotovení, a to při prvním obchodním kontaktu s prodávajícím, poté pouze na vlastní písemnou žádost.

 § Veškeré změny a doplňky těchto podmínek mohou být provedeny v konkrétním případě pouze písemně. Pro tento případ platí, že přednost má písemná modifikace podmínek od okamžiku její účinnosti.

  § Pokud by se stalo jedno či více ustanovení těchto podmínek právně neúčinným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení ani smluvních závazků prodávajícího a kupujícího, jejichž součástí tyto podmínky jsou.

 § Pro právní vztahy mezi smluvními stranami platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i další právní předpisy platné na území sídla prodávajícího. K projednání sporů mezi smluvními stranami, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou smluvních stran, jsou příslušné české soudy.

 

 

Četl jsem a souhlasím:

 

 

Jméno hůlkovým písmem: ..................................

 

 

Datum: …………………. Podpis: ............................

  

 

V Rájci - Jestřebí dne 1.7.2021.

 

© Copyright 2015 - Via-Rek, a.s.